JPC urbanísmo
INFRASTRUKTUR

JPCs erfaring bygger på oppføring og vedlikehold av alle typer infrastrukturer, spesielt:

FLYTTING AV JORDMASSER

Planering og utgraving, nivellering, brønner og gruveganger, steinbrudd...

VANN OG KLOAKKANLEGG

Enhver type medvirkning i miljøtiltak og regenerasjon av økosystemer gjennom tilførsel og bortledning av regn- og kloakkvann, drenering, vannkanalisering...

INSTALLASJONER

Utføring av elektriske installasjoner, transformatorstasjoner, legging av høy- mellom- og lavspenningsnett, telefonnett, installasjon av offentlig gatebelysning og annen belysning...

VEIER OG VEIDEKKE

Legging av veidekke, med asfaltdekke av bituminøse blandinger, med tilleggstjenester som veiskilting og lyssignaler.

© 2011-2019 JPC Urbanismo | selskapsopplysninger | política de privacidad | política de cookies | nettsidekart | w3c
NYHETER | KONTAKT